Obowiązek informacyjny

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO BONUS E.LECLERC

Administrator danych:

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator czyli Galec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137, kod pocztowy 02-231, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000051602, NIP 5222586670.

Współadministratorzy danych:

Współadministratorami danych osobowych są podmioty grupy E.Leclerc Polska, których wykaz stanowi załącznik numer 3 niniejszego obowiązku informacyjnego. Lista dostępna jest również na stronie www.leclerc.pl/bonus/wspoladministratorzy

Inspektor ochrony danych osobowych:

Administrator danych osobowych i współadministratorzy danych osobowych powołali inspektora ochrony danych osobowych, którym jest p. Krystian Erens. Z inspektorem ochrony danych osobowych skontaktować się można pod adresem mailowym e.leclerc@infomania.pl lub listownie pisząc na adres Organizatora Programu Lojalnościowego.

Podstawa i cel przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe przetwarzane przez administratora danych, zbierane są na zasadzie dobrowolności ich podania zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) i krajowej ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Dane osobowe w związku z uczestnictwem Uczestnika w Programie Lojalnościowym, będą przetwarzane:

  • w przypadku wykonywania umowy, lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

  • w przypadku przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego, na podstawie zgody udzielonej przez Uczestnika w sposób świadomy i dobrowolny zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

  • w przypadku przetwarzania danych osobowych Uczestnika dla celów otrzymywania przez Uczestnika informacji handlowej na adres poczty elektronicznej e-mail lub na numer telefonu komórkowego w formie wiadomości SMS na podstawie zgody udzielonej przez Uczestnika w sposób świadomy i dobrowolny zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

  • w przypadku wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych osobowych lub współadministratorów danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

  • w przypadku ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych lub współadministratorów danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

  • w przypadku zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych lub współadministratorów danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

  • w celu tworzenia analiz, zestawień, statystyk, profilowania na podstawie zgody Uczestnika Programu Lojalnościowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i art. 6 ust. 1 lit. f RODO i w

przypadku realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych lub współadministratorów danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

Dane osobowe Uczestnika Programu są przetwarzane również w sposób zautomatyzowany i służą m.in. do profilowania preferencji Uczestnika. Profilowanie polega na dopasowaniu ofert preferencyjnych przyznawanych i oferowanych w wyniku zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie kryteriów ustalonych przez Organizatora.

Czas przechowywania powierzonych danych:

Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez niego zgody, a w przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, przez okres określony w odrębnych przepisach prawa krajowego.

Odbiorcy danych osobowych:

Obiorcami danych osobowych Uczestnika są upoważnieni pracownicy i współpracownicy administratora danych i współadministratorów danych, oraz podmioty świadczące na rzecz administratora danych usługi w tym m.in. firmy dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT, firma obsługująca kartę lojalnościową, kurierzy, oraz podmioty, którym administrator danych ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa. Administrator danych, ani współadministratorzy danych nie będą przekazywać żadnych danych osobowych Uczestników Programu, podmiotom nieuprawnionym do pozyskania danych, jak również poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Prawa Uczestników Programu:

Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Uczestnik ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego osoby narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informacje dodatkowe:

Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne (nieobowiązkowe), jednakże ich niepodanie spowoduje, że uczestnictwo w Programie nie będzie możliwe.

Ustawienia ciastek
Ustawienia ciastek
Korzystamy z plików cookies.
Dostosuj Odrzuć wszystko Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody.
Tutaj możesz zmienić ustawienia zgód. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek